תקנון האתר 

1.       כללי

1.א.    אתר האינטרנט אתינט  (להלן: "האתר")   , משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל, (להלן: "מכירות").

1.ב.     הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין אתר אתינט. עקב כך, הנך מתבקש/ת לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

1.ג.     גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי התקנון. לכן אם אינך מסכים/ה לתנאי מתנאיו הנך מתבקש/ת לא לעשות כל שימוש באתר.

1.ד.     התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתר סלולארי ו/או טלויזיה ו/או כל אמצעי אחר ו/או אתרים אחרים מלבד האתר, בין שהינם תחת ניהולה של אתינט ובין אם לאו, או לכל צורך חוקי אחר ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.

1.ה.    כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

2.       אודות המכירות                  

2.א.    אתר אתינט מאפשר לך לרכוש באמצעות האתר מוצרים ושירותים שונים של מיטב היצרנים, היבואנים והקמעונאים הפועלים בישראל (להלן: "הספק" או "הספקים"), בדרך נוחה, בטוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים.

2.ב.     עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף מכירה" הכולל את השם המסחרי של הספק, המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר המכירה, מפרט המוצר, פרטי אחריות ואספקה, תנאי תשלום ופרטים רלבנטיים נוספים (להלן: "דף המכירה").

2.ד.     חשוב לציין: כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע"מ על פי דין, במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין.

2.ה.    טרם ביצוע הזמנה של מוצר או שירות (להלן: "פעולה") נדרש תחילה לבצע הרשמה לאתר באמצעות כתובת דואר אלקטרוני וסיסמה ובנוסף יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים, אם וככל שידרשו. בשלב זה הופך המשתמש/ת למבצע/ת הפעולה (להלן: "הלקוח/ה" או "מבצע/ת הפעולה"). כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. 

2.ו.     מיד לאחר ביצוע הפעולה יבצע אתר אתינט בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי ו/או מנהלי אתר אתינט תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. במידה שאושרה, תירשם ההזמנה במחשבי אתר אתינט וניתן יהיה לראות את ההזמנה תחת הקישור "החשבון שלי" שבאתר, מיד לאחר סיום המכירה. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני ו/או SMS על ביצוע הפעולה בתוך מספר דקות מסיום הליך המכירה.     

יובהר ויודגש, כי רק אישור בדבר ביצוע העסקה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה באתר אתינט. הרישום שנרשם במחשבי אתר אתינט יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. 

חיוב מבצע/ת הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו/ידה, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, או על ידי שיטת תשלום אחרת לאחר ביצוע הפעולה ורק לאחריו תסופק סחורה ללקוח/ה.

מבצע/ת הפעולה יהיה/תהיה רשאי/ת לפנות לאתר אתינט בבקשה לשינוי פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים. אתר אתינט, יבצע את השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת באתר אתינט ובחברות האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את אתר אתינט בעמלה בגין ביצוע הפעולה, יחויב/תחויב מבצע/ת הפעולה בעמלה כאמור.

דע/י: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי/ה להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

2.ז.     במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי ו/או הנהלת אתר אתינט יקבל/תקבל מבצע/ת הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש/תידרש מבצע/ת הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של אתר אתינט לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע/ת הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל/ה מבצע/ת הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיה אתר אתינט זכאי לבטל את ההזמנה.

2.ח.    במקרה בו בחר/ה מבצע/ת הפעולה שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא באמצעות הטלפון, נציג/ה אתר אתינט ייצור/תיצור עם הלקוח/ה קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי. הפעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע/ת הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש כי היה ומבצע/ת הפעולה יבחר באפשרות לפיה נציג אתר אתינט ייצור עמו/עמה קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי, והלקוח/ה לא השיב/ה לפניה הטלפונית ו/או לדואר האלקטרוני של אתר אתינט בתוך 7 ימים ממועד הפניה, יהיה אתר אתינט זכאי לבטל את ההזמנה.     

2.ט.    לתשומת ליבך: המוצרים השונים המוצעים באתר מצויים ומוחזקים בכל עת במלאי של הספקים המציעים מוצרים באתר והאחראים לאספקתם ללקוח/ה, וכל הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להימצאות מלאי מספק של המוצר המוצע למכירה.

עם זאת, יובהר כי אתר אתינט עושה כמיטב יכולתו כדי לוודא שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי הספק במועד הצעת המוצרים למכירה ועד למועד אספקתם, ובהתאם מחייבת את כל הספקים שלא ליתן הצעה בגין מוצר אשר אינו נמצא במלאי הספק במועד ההצעה או אשר קיימת סבירות כי לא יהא במלאי הספק במועד הזמנתו על ידי לקוח/ה. כמו כן, עם קבלת הזמנה מלקוח/ה למוצר, אתר אתינט מחייב את הספק לשריין את המוצר בעבור הלקוח כנגד ההזמנה כך שיהא זמין ומוכן לאספקה ללקוח/ה במועד הקבוע בדף המכירה.

ואולם, במידה ויתברר כי מסיבות אשר אינן בשליטת אתר אתינט מוצר שרכשת באתר לא היה מצוי במלאי הספק במועד רכישת המוצר באתר או התגלה חוסר במלאי המוצר אצל הספק לאחר הרכישה, תישלח לך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, רשאי אתר אתינט להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבל/י את הצעתה, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. היה ואינך מעוניין/ת במוצר החלופי, הנך זכאי/ת לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל הזמנתך ו-אתר אתינט ימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או ישיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין קבלת מוצר חלופי או ביטול עסקה כאמור לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי אתר אתינט בגין היעדר מלאי כאמור, לרבות בגין רכישת המוצר כאמור, אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו''ב.

2.י.     בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין ההוראות הכלליות הנוגעות למכירות לבין הוראות ספציפיות שנקבעו להלן בתקנון ביחס לסוג המכירה, יגברו ההוראות הספציפיות הנוגעות לאותה המכירה. 

 

3.       שיטת המכירה    

א.       מכירה רגילה

3.א     מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.

3.ב      מבצע/ת הפעולה בוחר/ת מוצר (יש לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע/ת את הקניה בהתאם להוראות באתר.

 

4.       מועדי המכירה

4.א     במכירה רגילה ניתן לרכוש מוצרים 24 שעות ביממה 364 יום בשנה, עד גמר המלאי.

יובהר כי לאחר גמר המלאי לא תתקבלנה הזמנות נוספות.

4.ב      במידה שלא תתקבלנה הזמנות עבור המוצרים המוצעים למכירה, רשאי אתר אתינט על פי שיקול דעתו לבטל את המכירה בכל עת וללא הודעה מראש.

4.ג      הצעה שלא עמדה בתנאי תקנון זה תיפסל.

4.ד      לאחר ביצוע המכירה, יוכל/תוכל הרוכשת לראות את פרטי זכייתו/זכייתה באתר במסגרת חשבון הלקוח שלו/שלה. בנוסף, הרוכשים יקבלו הודעת רכישה בתוך עד 48 שעות בדואר אלקטרוני, לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרו.

4.ה     פרטים אודות ההזמנות שבוצעו ניתן למצוא תחת הקישור "חשבון לקוח".

4.ו      רשימת ההזמנות, תיעשה על סמך הרישום שנעשה במחשבי אתר אתינט. רישומים אלו מהווים ראיה לכאורה לנכונותם.

יובהר ויודגש, כי רק הודעת רכישה שהתקבלה בדואר האלקטרוני של הלקוח/ה, הכוללת את פרטי הרכישה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח/ה ופרטי ההזמנה, תהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל אתר אתינט, ואולם מבצע/ת פעולה ייחשב כרוכש/ת גם אם לא קיבל/ה הודעה בדואר האלקטרוני, מכל סיבה שהיא.

5.         אספקת/הובלת המוצרים

5.א     אתר אתינט ו/או הספקים (לפי העניין) ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל, שהקלדת בעת הגשת הצעתך, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

5.ב      אתר אתינט ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצרים  בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים. אתר אתינט ו/או הספקים מתחייבים לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר כמפורט להלן.

5.ד      באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, אתר אתינט ו/או הספקים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש. דע/י: אתר אתינט עושה מאמצים לספק במועד מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, ואולם באזורים כאמור ייתכן עיכוב של עד 21 יום במועד האספקה הקבוע בדף המכירה למוצר, ועיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר.

5.ה     דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות (מעל קומה ג') ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים.

במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל כאמור, אתר אתינט ו/או הספקים יהיו רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה, בהתאם למפורט בדף המכירה של המוצר.

5.ו        הוראות מדריך הדואר של חברת דואר ישראל בע"מ (לשעבר רשות הדואר לישראל) יחולו על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות דואר ישראל, ויחייבו כל מציע. ויודגש, משלוח באמצעות שליח יעשה עד הבית, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ"ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצ"ב , ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח/ה.

5.ז      זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

5.ח     דמי המשלוח יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאי אתר אתינט ו/או הספקים לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

5.ט     רוכש/ת מוצר יהיה/תהיה רשאי/ת לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי באתר אתינט או מעסקו של הספק, בהתאם לגורם האחראי על הספקת המוצר ללקוח/ה, ככל שאיסוף עצמי כאמור אפשרי בקשר למוצר מסוים, כפי שיפורט בדף המכירה של המוצר. במקרה של ספק האם ניתן לבצע איסוף עצמי במוצר מסוים ומקום ומועד האיסוף, ניתן לפנות לבירור האמור, ישירות לשירות הלקוחות של אתר אתינט.

איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. רוכש שלא יאסוף את המוצר עד המועד כאמור, ייחשב הדבר כהודעת הלקוח בדבר ביטול העסקה, אתר אתינט יהיה רשאי לגבות מהלקוח דמי ביטול כמפורט בסעיף ‎8.ו לתקנון זה.

במקרה בו לא נאסף מוצר שיוצר במיוחד בעבור הצרכן (מוצר בהזמנה אישית כגון מקלחונים לפי מידה) בחלוף 21 ימי עסקים מיום אישור ביצוע ההזמנה, יהיו אתר אתינט ו/או הספקים (לפי העניין) רשאים להשמיד את המוצר או להמשיך ולהחזיקו לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי. במקרה בו לא הושמד המוצר והמשתמש ביקש לאסוף אותו יהיו אתר אתינט ו/או הספקים (לפי העניין) רשאים לגבות דמי אחסנה בגין כל יום בו נשמר. 

5.י      בעת אספקת המוצר, רשאי אתר אתינט ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לדרוש את הנוכחות של בעל/ת כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל/ת כרטיס האשראי ו/או חתימת בעל/ת כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

5.יא    במקרה של אספקת מוצר  הדורש רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח/ה שנרשם/ה למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו/ידה בעת ההרשמה.

6.יב    בכל מקרה של התקנת כיור או מקלחון חובה לפני התחלת השימוש להמתין עד שחומרי ההדבקה יתייבשו (עד 24 שעות), רק לאחר הייבוש ניתן להשתמש ולהרכיב את חלקי האינסטלציה כגון ברז סיפון או טוחן אשפה. 

 

6        שירות לקוחות

6.א     בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר, כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים שיירכשו על ידך באתר, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי שירות הלקוחות של אתר אתינט, אשר ישמחו לעזור ולהפנות אותך במקרה הצורך לנציגי הספק הרלוונטי למוצר.         

6.ב      לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של אתר אתינט בכתובת הדואר האלקטרוני general@ettinet.com, בטלפון 058-5058567 או בפקס 153-9-7716062.

נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת לפתור כל בעיה בעת הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

 7        כשירות לשימוש באתר

7.א     כל משתמש/ת רשאי/ת להשתתף בהליכי מכירות באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

7.א.1   המשתמש/ת הנו/הינה כשיר/ה לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין/ה (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי/ת לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

7.א.2   המשתמש/ת הנו/הינה בעל/ת תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

7.א.3   המשתמש/ת הנו/הינה בעל/ת כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

7.א.4   המשתמש/ת הוא/היא בעל/ת תיבת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל/ת כתובת בישראל

7.ב      מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אתר אתינט, רשאי למנוע ממבצע/ת פעולה מלהשתתף במכירות באתר, באמצעות חסימתו/חסימתה בכל אחד מהמקרים הבאים:

7.ב.1   מבצע/ת הפעולה ביצע/ה מעשה בלתי חוקי ו/או עבר/ה על הוראות הדין;

7.ב.2   מבצע/ת הפעולה הפר/ה תנאי מתנאי התקנון;

7.ב.3   מבצע/ת הפעולה מסר/ה בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;

7.ב.4   מבצע/ת הפעולה ביצע/ה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר אתינט ו/או במי מטעמו ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו;

7.ב.5   בכוונת מבצע/ת הפעולה לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה/תזכה לצד ג' ו/או לסחור בו.

8        ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה

8.א     מבצע/ת פעולת הרכישה רשאי/ת לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו.

8.ב      לשם נוחיות המשתמש/ת בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול/ה מבצע/ת הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע/ה:

-         ברכישה של נכס - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;

-         ברכישת שירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) - בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת -  בלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

8.ג      ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל/תוכל מבצע/ת הפעולה לבטל את העסקה כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, כדלקמן:

א.       טובין פסידים;

ב.       מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995;

ג.        טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;

ד.       טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

8.ד      ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב לאתר בלבד, באמצעות פקס  מס' 153-9-7716062 ו/או באמצעות שליחת הודעה לשירות הלקוחות של אתר אתינט מחשבון הלקוח שלך באתר.

8.ה     תוצאות הביטול עקב פגם או אי התאמה:

ביטל/ה מבצע/ת הפעולה עסקה עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לו/לה בנוגע למוצר או השירות או עקב אי אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה ("אי התאמה"), יחזיר אתר אתינט למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע/ת הפעולה, תבטל את חיובו/חיובה של מבצע/ת הפעולה בשל העסקה, תמסור למבצע/ת הפעולה עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, ולא תגבה ממבצע/ת הפעולה דמי ביטול כלשהם; קיבל/ה מבצע/ת הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות הספק שפרטיו יימסרו לו/לה על ידי אתר אתינט במקום שבו נמסר לו/לה הנכס, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל/ה מבצע/ת הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

8.ו      תוצאות הביטול שלא עקב פגם או אי התאמה:

זכור/זכרי: על פי חוק הגנת הצרכן, רשאי אתר אתינט לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, במידה שבחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם בנכס נשוא החוזה או העסקה או עקב אי התאמה.

ביטל/ה מבצע/ת הפעולה את העסקה שלא עקב פגם בנכס או אי התאמה כאמור לעיל, יחזיר אתר אתינט   למבצע/ת הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע/ת הפעולה, תבטל את חיובו/חיובה של מבצע/ת הפעולה בשל העסקה, תמסור למבצע/ת הפעולה עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה ממבצע/ת הפעולה סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

קיבל/ה מבצע/ת הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, ידאג/תדאג להחזרת הנכס לספק שפרטיו יימסרו לו על ידי אתר אתינט במקום עסקו, על חשבון מבצע/ת הפעולה, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל/ה מבצע/ת הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה. למען הסר ספק, ביקש/ה מבצע/ת הפעולה כי הנכס ייאסף מהמקום בו נמסר לו/לה או כל מקום אחר והדבר אושר על ידי אתר אתינט, יהיו אתר אתינט ו/או הספק האחראי לשילוח רשאים לגבות ממבצע/ת הפעולה דמי שילוח בגין הובלה כאמור.                    

8.ז      מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים ‎8.ה ו-8.ו לעיל, במקרה שהעסקה שבוטלה בהתאם להוראות סעיף ‎8.ב.1 לעיל, הינה עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן), אשר כבר הוחל במתן השירות לפיה, יהיה אתר אתינט רשאי לחייב אותך בתשלום בגובה התמורה היחסית בעד השירות שניתן לך טרם מועד הביטול. בנוסף, במקרה שהותקן בביתך על ידי אתר אתינט ו/או הספק טובין לצורך מתן שירות לפי העסקה, יהיה אתר אתינט רשאי לגבות ממך תשלום בשל הוצאות ההתקנה, בסכום שלא יעלה על 100 שקלים חדשים.

8.ח     דעו: החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח/ה המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותו של אתר אתינט לתבוע את נזקיו בשל כך. 

על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

8.ט     האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד') לחוק הגנת הצרכן, כמפורט בסעיף 8.ג לעיל.

דע: ייתכן כי באתר יוצעו מעת לעת מוצרים (כגון מקלחונים לפי הזמנה או מוצרים אחרים) אשר ייוצרו אישית בעבור מבצע/ת הפעולה על ידי הספק בהתאם להזמנתו האישית של מבצע/ת הפעולה באתר, לפי העניין. דע, כי מוצרים כאמור הינם בגדר "טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן", בהתאם להגדרתם בחוק הגנת הצרכן ובסעיף 14ג(ד')(4) לו בפרט (להלן: "מוצר בהזמנה אישית").

לאור האמור, מבצע/ת הפעולה מסכים ומודע לכך כי אתר אתינט אינה מקבלת מוצר בהזמנה אישית בחזרה, ואינה מבטלת עסקה כאמור לאחר שהחל כבר ייצורו של המוצר בהזמנה אישית ו/או שהמוצר בהזמנה אישית כבר הופק ו/או נשלח למבצע/ת הפעולה.

בכפוף לאמור לעיל בסעיף זה, אתר אתינט תכבד הוראת ביטול של הזמנת מוצר בהזמנה אישית אשר טרם הוחל ביצורה. הזמנה אשר הודעת ביטול לגביה תתקבל לאחר שיצאה לביצוע תחויב במלוא מחירה. אין באמור בכדי לפגוע בזכויות מבצע/ת הפעולה לבטל את העסקה בגין פגם במוצר, כאמור לעיל בסעיף זה.

8.י      אתר אתינט יהיה רשאי לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:

8.י.1    במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;

8.י.2    במידה שלא תתקבלנה הצעות עבור המוצרים/ שירותים המוצעים למכירה;

8.י.3    אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין;

8.י.4    במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;

8.י.5    אם יתברר לאתר אתינט כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הזוכים ו/או מי מהם ו/או צד ג' כלשהו;

8.י.6    אם יתברר לאתר אתינט כי הקונה עלול/ה לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו זכה לצד ג' ו/או לסחור בו.

הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח/ה בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין/ה הלקוח/ה בעת ההרשמה לאתר. במקרה זה, תבוטל ההזמנה ואתר אתינט ימנע מחיוב כרטיס האשראי של הלקוח/ה או ישיב ללקוח/ה כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה ללקוח/ה כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי אתר אתינט בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

 9        אחריות

א.       אחריות בגין מוצרים/שירותים

9.א     אתר אתינט מאפשר לך לרכוש באמצעות האתר מוצרים ושירותים שונים של מיטב היצרנים, היבואנים והקמעונאים הפועלים בישראל בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים. עם זאת, אתר אתינט אינו היצרן או היבואן של המוצר שיש בדעתך לרכוש באתר. לפיכך, ומבלי לגרוע באמור בתקנון זה, אתר אתינט ו/או מי מטעמו אינם אחראים על השירות והאחריות למוצרים המוצעים ומסופקים באתר לאחר מכירתם, לרבות לאחריות בגינם, תיקונם ו/או לאספקת חלקי חילוף, ולמעט כקבוע על פי דין האחריות בגין האמור, ככל שישנה על פי דין, חלה באופן בלעדי על הספקים. אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי שירות ואחריות בגין המוצרים לאחר מכירה, בין אם במכירה ישירה ובין אם אחרת, נמסרו לאתר אתינט ע"י הספקים והינם באחריותם הבלעדית והמלאה של הספקים. למען הסר ספק, יובהר שאלא אם נקבע אחרת בדף המכירה או על פי דין, הלקוח/ה יהיה/תהיה אחראי/ת באופן בלעדי לתחזוקה ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר.

עם זאת, יובהר כי אתר אתינט עושה מאמצים לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד ומקיים בקרה שוטפת על השירות הניתן על ידם למשתמשים באתר. במקרה שתתקבלנה תלונות מצד הלקוחות בגין האמור לעיל יפעל אתר אתינט במאמצים סבירים ומקובלים אל מול הספקים בכדי לנסות ולפתור את התלונות באופן המיטבי לטובת הלקוח/ה.

9.ב      נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את אתר אתינט. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

9.ג      אתר אתינט ו/או מי מטעמו יהיו אחראים לנזקים ישירים ומוחשיים בלבד שייגרמו למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

9.ד      מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 9.ג לעיל, אתר אתינט ו/או הספקים לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב. במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים מראש לאתר אתינט ו/או הספקים, ינקטו אתר אתינט ו/או הספקים במירב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח/ה מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח/ה במועד הרכישה. במקרה של איחור באספקת מוצר ללקוח/ה, יהא/תהא הלקוח/ה רשאי/ת לבטל את העסקה במועדים הקבועים בדין, בהתאם למפורט בסעיף ‎8.ה לעיל.

בכל מקרה, אתר אתינט יהיה אחראי בקשר עם איחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר לנזקים ישירים בלבד ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של אתר אתינט או מי מטעמו ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח/ה. אתר אתינט ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח/ה בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

9.ה     אתר אתינט לא יהיה אחראי להרכבתם ו/או להתקנתם של מוצרים שנרכשו באתר, ואלא אם נאמר מפורשות אחרת אחריות זו תחול על מבצע/ת הפעולה בלבד ועל חשבונו. 

ב.       אחריות כללית בגין פעילות האתר

9.ו      השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא. (AS IS) לא תהיה למשתמש/ת או למבצע/ת הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אתר אתינט בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו/צרכיה ולדרישותיו/דרישותיה.

9.ז      אתר אתינט עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, אתר אתינט אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, ולא יהיה אחראי באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין - לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, אתר אתינט לא ישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישתך לא התאפשרה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלבצע רכישה באתר.

9.ח     אתר אתינט לא ישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

9.ט     אתר אתינט לא יהיה אחראי לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותו קישור.

אתר אתינט אינו מתחייב כי קישור (link) כלשהו יוביל את מבצע/ת הפעולה לאתר אינטרנט פעיל.

10       תנאים נוספים

10.א    אייקונים וכל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של אתר אתינט ו/או מי מטעמו.

אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן אתר אתינט נתן את הסכמתו לכך, בכתב ומראש.

10.ב    אין בהצגת מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם על ידי אתר אתינט.

10.ג    רישומי השרת של אתר אתינט בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

10.ד   פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט: תל-אביב - יפו, מרכז, חיפה, נצרת, באר שבע וירושלים.

צוות האתר מאחל לכם שימוש וקניה מהנה באתר